szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Monitoring wizyjny w Szpitalu

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu stosuje monitoring wizyjny w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala. System monitoringu rejestruje wyłącznie dane obrazowe, bez rejestracji dźwięku. W stosowanym monitoringu nie są zastosowane technologie pozwalające na identyfikację twarzy czy innych cech charakterystycznych osoby ani innych technologii pozwalających na automatyczną analizę danych pozyskanych poprzez monitoring. Monitoring prowadzony jest całodobowo.

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu przechowywania nagrania podlegają zniszczeniu.

Wszystkie miejsca monitorowane są odpowiednio oznaczone.

 

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania przez Szpital monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

informujemy, że:

 

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec

 3. Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych (IOD). We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się na adres: iod@szpital-biskupiec.pl lub 89 715 62 44

 4. Monitoring wizyjny został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się na terenie Szpitala oraz w celu ochrony mienia Szpitala. Monitoring wizyjny jest wprowadzonym przez Zarząd Szpitala w celu objęcia szczególnego nadzor nad terenem Szpitala oraz terenem wokół jego obiektów w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazów za pośrednictwem kamer. Ponadto dane pozyskane w ten sposób mogą być przetwarzane przez Szpital w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Szpitala w postępowaniu sądowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego (wizerunek) jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom i mieniu szpitalnemu. Monitoring obejmuje: niektóre pomieszczenia szpitalne (serwerownia i korytarze) oraz tereny na zewnątrz wokół obiektów, głównie parkingi i bramy wjazdowe na teren Szpitala. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń kuchni. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego Szpitala – poruszanie się po terenach Szpitala objętych monitoringiem wizyjnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, dane osobowe pozyskane za pomocą monitoringu mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz firmy obsługujące nas w zakresie prawnym, ochrony mienia i osób.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres nieprzekraczający 1 miesiąc, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają automatycznemu zniszczeniu

 8. W związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.

 10. Dane osobowe pozyskane przez Szpital za pośrednictwem monitoringu wizyjnego nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez Szpital.

   

Biskupiec, dnia 29.11.2019 rok