szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Zintegrowany system zarządzania

 

P O L I T Y K A

Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

 

Poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy, w możliwie najpełniejszy sposób dążymy do świadczenia usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest ich zdrowie i dobro.

Mając na względzie oddziaływanie Szpitala na środowisko naturalne, ochronę życia i zdrowia ludzi, podejmujemy zobowiązanie do ciągłego i planowego zmniejszania negatywnego wpływu oraz zwiększenia pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Deklaracja ta dotyczy zarówno zapobiegania zanieczyszczeniom jak i racjonalnego gospodarowania odpadami oraz zasobami.

Deklarujemy troskę o utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy naszych pracowników, pobytu pacjentów w Szpitalu, ochrony ich zdrowia, warunków socjalnych - jako podstawowe zadanie i cel Szpitala.

 

Gwarancją wykonalności powyższej deklaracji w Szpitalu jest:

 • Orientacja na pacjenta, jego usatysfakcjonowanie oraz zaspokojenie wymagań i oczekiwań;

 • Wykwalifikowany personel, stale i systematycznie podnoszący swoją wiedzę i umiejętności, aby w jak najlepszy sposób osiągać założone cele oraz realizować strategię i misję Szpitala;

 • Przestrzeganie przez personel medyczny zasad etyki zawodowej;

 • Zarządzanie ryzykiem w celu osiągania zamierzonych celów, zwiększenia pożądanych skutków oraz zapobiegania lub minimalizowania występowania niepożądanych skutków;

 • Utrzymanie na wymaganym poziomie stanu sanitarno-epidemiologicznego szpitala;

 • Optymalizacja i skuteczny nadzór nad gospodarką lekiem;

 • Zapewnienie zasobów i infrastruktury technicznej adekwatnych do wymogów wysokiej jakości realizowanych usług;

 • Stosowanie najnowocześniejszych technik i technologii medycznych;

 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;

 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz innymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • Doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy, wpływających na bezpieczeństwo Pacjentów i Pracowników;

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom i osiąganie ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne oraz obniżanie ilości wytwarzanych odpadów;

 • Uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;

 • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Zapewniamy, że w jakości naszych działań dążymy do doskonałości,

a naszym priorytetem jest zdrowie i dobro pacjenta.

 

Jako Dyrektor Szpitala Powiatowego w Biskupcu zobowiązuję się do maksymalnego zaangażowania w realizację ustaleń wynikających z wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełnienia wymagań a także do ciągłego doskonalenia i realizacji ustanawianych celów.