szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie diagnostyki obrazowej: RTG i TK

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 z późn. zm.)
oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie diagnostyki obrazowej: RTG i TK
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Oferty należy składać do dnia 27.01.2021r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2021r. do godz. 930 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w pok. 1150.
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Biskupiec, dnia 20.01.2021r