szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
anestezjologii i intensywnej terapii
Oferty należy składać do dnia 24.02.2021r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2021r. o godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne w Szpitalu w pok. 1150.
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Agnieszka Weraksa tel 89 715 62 91, aweraksa@szpital-biskupiec.pl

Biskupiec, dnia 15.02.2021r