szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz - na pełnienie funkcji z-cy Koordynatora Oddziału

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz 295 z późn. zm.)
oraz innych obowiązujących aktów prawnych
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,
OGŁASZA KONKURS OFERT
- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:
chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej
oraz
- na pełnienie funkcji z-cy Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Oferty należy składać do dnia 28.01.2021r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021r. do godz. 930 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. 1150
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Biskupiec, dnia 21.01.2021r