szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii i położnictwa

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: ginekologii i położnictwa
• w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
oraz koordynowanie tym oddziałem.
Oferty należy składać do dnia 27.01.2021r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok nr 1150.
Istnieje możliwość przesłania szczegółowych warunków konkursu drogą elektroniczną. Prośby o dokumentację należy kierować na adres: aweraksa@szpital-biskupiec.pl.
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
Telefon kontaktowy: 089/715 62 91 Główny Specjalista ds. Administracyjnych i Obsługi Umów Kontraktowych

Biskupiec, dnia 20.01.2021r