BIP

Aktualności

 • 2014-09-18 12:41:16

  W dniach 28 -30 maja 2014 roku w naszym Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna.

  Szpital Powiatowy im. Jan Mikulicza w Biskupcu od wielu lat cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów. Staramy się świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Jest to proces ciągły, wymagającym stałego doskonalenia. Wysoka jakość usług podnosi rangę Szpitala, ale przede wszystkim służy dobru i bezpieczeństwu pacjenta. Jakość usług potwierdzają stosowne certyfikaty. Są one nadawane po dokonaniu oceny funkcjonowania Szpitala przez niezależnych auditorów zewnętrznych. Akredytacja szpitali w Polsce jest prowadzona przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które jest jednostką Ministerstwa Zdrowia.

 • 2014-08-20 10:51:29

  Szpital dokonał zakupu sprzętu który został sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie S.A.)

  W 2014r. Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu dokonał zakupu: - Szafy BHP, - Okularów ochronnych do lasera i do lampy kwarcowej, - Fartuchów i kołnierzy ochronnych RTG. Zakup został sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie S.A.) Łączna kwota dofinansowania – 16,5 tys. złotych.

 • 2014-06-05 15:52:22

  Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu realizuje projekt pn.: „Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet VII „Infrastruktura społeczeństwa infromacyjnego", Działanie 7.2. „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych", Poddziałanie 7.2.1. „Usługi i aplikacje dla obywateli".

 • 2014-06-04 15:51:06

  Szpital doposażony za środków Fundacji Polsat

  Wyrażamy wdzięczność za przekazanie przez Fundację Polsat Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu niezwykle wartościowego sprzętu dla oddziału Noworodkowego tj. stanowiska do resuscytacji noworodków oraz pulosoksymetru przenośnego MD 300 M....

 • 2014-06-02 15:49:36

  Badania sprawozdania finansowego za rok 2013

  Zarząd Powiatu w Olsztynie działając na rzecz i rachunek Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Pozostałe informacje